روشویی پایه دار گلسار

روشویی های پایه دار کاسه مانندی ایست که نزدیک توالت یا داخل حمام نسب میشود و برای شستن دستها و یا صورت و .... مورد استفاده قرار میگیرد . روشویی دارای شیر آب و خروجی فاضلاب بوده که باعث سهولت در شستشو می شود. همچنین دارای سرریز برای مواقعی که آب به صورت ناخودآگاه از روی روشویی به خارج نفوذ نکند.